Alternatieve Toekomstvisie Enschede | Thema's

Thema's

Historische structuur
Cultuurhistorische objecten
Inbreidingslocaties
Invalswegen
Bedrijventerreinen
Open plekken
Groenstructuur
Groene wiggen
Algemene uitgangspunten

Home Thema's Visie Rapport Kaart

Historische structuur

Handhaven en benadrukken historische wegen- en lijnenstructuur.
Deze historische structuren hebben een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de stad, zijn veelal nog duidelijk te herkennen en zijn van groot belang voor de identiteit van Enschede.

Cultuurhistorische objecten

Handhaven van villa’s én bijbehorende tuinen, de nog aanwezige textielfabrieken en andere cultuurhistorische objecten. Betreffende panden mogen wel een andere functie krijgen, maar moeten uiterlijk hun historische aanblik behouden.
Deze objecten zijn vaak beeldbepalend voor de buurt en zijn een tastbare herinnering aan de historie van de stad.

Inbreidingslocaties

De geschikte inbreidingslocaties zo goed als mogelijk benutten, o.a. door multifunctioneel bouwen en intensief ruimtegebruik.
Hierdoor wordt de druk om minder geschikte locaties (bijv. groene wiggen, uitbreidingswijken) te bebouwen veel kleiner, en krijgt de stad een meer stedelijke uitstraling.

Invalswegen

De ruimte langs de A35 en de bestaande invalswegen, voor zover deze binnen de bebouwde kom zijn gelegen, zo intensief mogelijk benutten.
Langs de verschillende invalswegen, en dan voornamelijk langs de Zuiderval, liggen nog vele mogelijkheden tot het bouwen van woningen, kantoren en eventuele andere gebouwen. Door het benutten van deze terreinen hoeft er vrijwel geen nieuwe infrastructuur te worden aangelegd en kan de uitstraling van de stad sterk worden verbeterd.

Bedrijventerreinen

Op oude (te saneren) bedrijventerreinen ruimte houden voor bedrijvigheid, dus niet alleen maar woningen bouwen.
Door woningen en bedrijvigheid te mengen worden wijken levendiger en kan de groei van de mobiliteit worden beperkt. Bedrijven die overlast en/of gevaar veroorzaken mogen absoluut niet in of tussen woonwijken worden geplaatst.

Open plekken

Behouden van de vele kleine, groene plekken (plantsoenen, speelplaatsen) in de woonbuurten. Niet elk gaatje dichtbouwen.
De kwaliteit van de leefomgeving wordt voor en belangrijk deel bepaalt door de hoeveelheid ‘ruimte’ in de directe omgeving: de nabijheid en kwaliteit van groen en speelplaatsen.

Groenstructuur

Aanvullen van de stedelijke groenstructuur, zodat de verschillende elementen niet meer als eilandjes in de stad op zichzelf staan.
Door het verbinden van de verschillende onderdelen van de stedelijke groenstructuur kan zowel de ecologische als natuurlijke kwaliteit van de afzonderlijke plekken worden verbeterd, terwijl ook het groene beeld van de stad in haar geheel versterkt wordt.

Groene wiggen

Behouden van de groene wiggen.
Deze groene gebieden in de stadsrand zijn van groot belang voor een ieder die even uit de grote stad wil ontsnappen om te wandelen, fietsen, de hond uit te laten etc. Door deze gebieden te handhaven kan de stad haar open en groene karakter behouden, ondanks (sterke) verdichting op andere, verder in de stad gelegen, locaties.

Algemene uitgangspunten